Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja diagnostyczna posiada status okręgowej, a nie podstawowej stacji kontroli pojazdów. Jest to dowód na to, że nasi diagności posiadają uprawnienia do przeprowadzania wszystkich badań technicznych pojazdów. To z kolei świadczy o ich dużej wiedzy i doświadczeniu. Ponadto obiekt, który posiada status Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów musi spełniać szereg wymogów prawnych odnośnie wyposażenia. Serwis Box spełnia te wymogi m.in. dzięki linii diagnostycznej oraz wyposażeniu najwyższej klasy. Dodatkowo wykorzystywany sprzęt jest stale kontrolowany i posiada aktualne certyfikacje oraz homologacje.

Darmowe przypomnienia SMS o przeglądzie - zapytaj diagnostę

Ceny najpopularniejszych badań

Szczegółowy cennik znajduję się niżej

63

Badanie okresowe motocyklu

99

Badanie okresowe samochodu do 
3,5 tony

154

Badanie okresowe samochodu
 powyżej 3,5 tony

162

Badanie samochodu z instalcją LPG

W obiektach OSKP Piaseczno i Tarczyn obowiązują takie same ceny za badania techniczne i inne usługi związane z cennikiem Państwowym. 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Serwis Box

Wykonuje wszystkie badania

Badanie techniczne samochodu osobowego
Badanie techniczne samochodu ciężarowego
Badanie techniczne autobusu
Badanie techniczne ciągnika rolniczego
Badanie techniczne motocykli
Badanie techniczne motorowerów
Badanie techniczne przyczep
Badanie techniczne naczep 

W tym: 

Okresowe badanie techniczne
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych. 

Pamiętaj:
badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w którym stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację , która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe” (podstawa prawna: Dz.U. Nr 227 z 2003r. poz. 225? §12 ust.5

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy na terytorium RP

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub przez starostę, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

Badanie pojazdów marki SAM i zabytkowych
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdów:

- z instalacją gazową
- taksówka osobowa lub bagażowa
- używany jako pojazd uprzywilejowany
- do przewozu materiałów niebezpiecznych 

Sprawdź samochód przed zakupem lub dłuższą podróżą 

Cennik

Tabela zawiera podatek VAT od towarów i uług

Do ceny badania doliczany jest 1 zł na państwową bazę CEPiK

Objaśnienia: 
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli. 
2) Pozostałe badania jak dla autobusu. 
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli. 
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. 
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają: m.w. - masa własna pojazdu, d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Ceny za badania techniczne określone są urzędowo 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)